SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/008 | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Intézmény logo

NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA

Mentőápoló

Mentőápoló illusztráció

Egészségügy ágazat képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Az irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

A mentőápoló szakma ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Precizitás, jó állóképesség, kiváló szervezőkészség, gyors döntésképesség, hatékony konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli;
  • közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában;
  • mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart;
  • betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz;
  • mentési és betegszállítási szervezési feladatokat lát el;
  • katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
(készült a szakma Képzési- és kimeneti követelménye alapján)


A szakma megnevezése: Mentőápoló
A szakma azonosító száma: 5 0913 03 11


A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: A
mentőápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani
és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.
 Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.
 Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.
 Részt vesz a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában.
 Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi
és etikai normák betartásával végzi.
 Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak
megfelelően. Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken.
 Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít.
 A sürgősségi betegellátás területén önállóan és csapatban, elsősorban az állami mentőszolgálatnál
és sürgősségi osztályon, hivatástudattal és elkötelezetten sürgősségi ellátásban részesíti, valamint
menti a betegeket és a sérülteket.
 Kivonuló mentőtevékenységét az állami mentőszolgálat szabványos eljárásrendjein alapulóan,
sürgősségi osztályos tevékenységét a szakmai protokollok előírásai alapján empatikusan, higgadtan,
precízen, valamint a betegek iránti elkötelezett felelősségvállalással végzi.
 A beteg/sérült állapotának felmérését, osztályozását, állapotváltozásának megfigyelését és
észlelését - jelentős részben - a nyilvánosság előtt végzi.
 A bajbajutottak feltalálási helyén, vagy mentőjárművel történő szállítása közben, illetve sürgősségi
osztályon alapszintű sürgősségi ellátást nyújt, emelt szintű ellátásban asszisztál, mentéstechnikai
eszközöket, illetve betegszállítási és mozgatási technikákat alkalmaz, mentés-, és betegszállítás
szervezési folyamatokban, valamint katasztrófahelyzetek és tömeges események felszámolásában
közreműködik.

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények:
 Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Kizáró tényezők: diszkalkulia, diszgráfia, korlátozott kommunikációs képesség, a magyar nyelv
legalább B2 szintű ismeretének hiánya.
 Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és
minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi
tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.
A 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza az egészségügyi tevékenységre való
alkalmasságot kizáró korlátozásokat.
A szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, jó memória, jó kommunikációs készség (szóban,
írásban), jó kooperációs/együttműködési készség, képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, jó
szervezőkészség, képesség, komplex jelzésrendszerek értelmezése, kreativitás, precizitás, lényeglátás,
döntésképesség, alkalmasság az önálló munkára és a team munkára egyaránt, stressztűrő képesség, jó
állóképesség, izomerő, higiénés szemlélet, külső és belső rendezettség. A pszichikai alkalmassági
vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek: a pszichés egyensúly meglétére, a devianciák hiányára,
az intellektuális képességek meglétére, a figyelmi képességek megfelelőségére, a személyiségi
sajátosságok megfelelőségére, a pályamotiváció megfelelőségére. Vizsgálandó személyiségjegyek:
önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés.

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: az első 2 év teljesítése. Érettségire épülő képzés esetén
az első fél év teljesítése.

A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Képzési és Kimeneti Követelménye
tartalmazza:
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_egeszsegugy_mentoapolo_2020pdf-1599125995678.pdf


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Telefon: +36701996735

E-mail: titkarsag@zay.hu

OM azonosító: 203045/008

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000936


2024NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium