SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/008 | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Intézmény logo

NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA

Általános ápoló

Általános ápoló illusztráció

Egészségügy ágazat képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus képzésként szervezhető meg. A tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett. A képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva követelményeinek, így – a középfokú egészségügyi képzések közül egyetlen képzésként – a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

Ajánlott minden fiatal számára, aki érdeklődik a természettudományok iránt, szívesen ismeri meg az emberi test működését, a betegségek jellemzőit, az egészséges életmód elemeit. Az optimális jelentkező jó verbális képességekkel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás, valamint fontosnak tartja a tanulmányokat követő biztos elhelyezkedést.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez;
  • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
  • ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez pl.: kanül behelyezés, injekciózás, vérvétel, speciális fájdalomcsillapítás;
  • a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;
  • a betegek egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt;
  • súlyos, életveszélyes állapotú betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik;
  • idős, daganatos betegek ápolását végzi, közreműködik a végstádiumú betegek támogatásában;
  • betegoktatást végez és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
(készült a szakma Képzési- és kimeneti követelménye alapján)


A szakma megnevezése: ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ
A szakma azonosító száma: 5 0913 03 01
A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása: Az
általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-,
élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.
 Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál.
 Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az
utasításnak megfelelően.
 Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival.
 Részt vesz a betegoktatásban és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában.
 Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és
rehabilitációs folyamatokban.
 Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi
szabályozások betartásával végzi.
 Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
 Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken.
 Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít.
 Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő,
egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez.
 Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait.
 Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának. Képes felnőtt, csecsemő és gyermekápolási
feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban,
geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség:
 Alapfokú iskolai végzettség 6 éves képzés esetén
 Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén
 OKJ 54 723 02 gyakorló ápoló végzettség 1 éves képzés esetén
Alkalmassági követelmények
 Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges Az egészségügyi tevékenység
végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.)
ESZCSM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró
korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §.
(3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.
A 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza az egészségügyi tevékenységre való
alkalmasságot kizáró korlátozásokat.
A szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, jó memória, jó kommunikációs készség (szóban,
írásban), jó kooperációs/együttműködési készség, képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, jó
szervezőkészség, képesség, komplex jelzésrendszerek értelmezése, kreativitás, precizitás, lényeglátás,
döntésképesség, alkalmasság az önálló munkára és a team munkára egyaránt, stressztűrő képesség, jó
állóképesség, izomerő, higiénés szemlélet, külső és belső rendezettség. A pszichikai alkalmassági
vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek: a pszichés egyensúly meglétére, a devianciák hiányára,
az intellektuális képességek meglétére, a figyelmi képességek megfelelőségére, a személyiségi
sajátosságok megfelelőségére, a pályamotiváció megfelelőségére. Vizsgálandó személyiségjegyek:
önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés.
Kizáró feltételek: Bármilyen krónikus pszichiátriai betegség vagy veleszületett ártalom (idegfejlődési
zavar), együttműködés hiánya, beilleszkedési zavarok, agresszív magatartás, hangulatzavarok,
közönyösség, az érdeklődés hiánya, orvosi értelemben vett abúzus (gyógyszer, kábítószer, alkohol, egyéb
tudatmódosító szerek, eljárások), kommunikációs zavarok.
Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 Technikumi oktatásban: 600 óra,
 Érettségire épülő oktatásban: 320 óra
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele:
Az első 2 év teljesítése. Érettségire épülő képzés esetén az első fél év teljesítése.
A duális szakképzés keretében szervezett Általános ápoló képzés megfelel az Európai Parlament és a
Tanács 2005/36/EK irányelvében megfogalmazott követelményeknek.
A szakmával kapcsolatos további információkat a szakma Képzési és Kimeneti Követelménye
tartalmazza:
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_egeszsegugy_altalanos_apolo_2020pdf1599125896346.pdf
Jelentkezem a képzésre!
Jelentkezési lap letöltése nappali képzés esetén: https://zay.hu/dok/jelentkezes/jellap_2020_nappali.pdf
Jelentkezési lap letöltése felnőttek oktatása szerinti képzés esetén:
https://zay.hu/dok/jelentkezes/jellap_2020_esti.pdf


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Család utca 11.

Telefon: +36701996735

E-mail: titkarsag@zay.hu

OM azonosító: 203045/008

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000936


2024NYSZC Zay Anna Technikum és Kollégium